Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concentration gradient   

  • (Kỹ thuật) thang độ nồng độ