Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concentration camp /,kɒnsn'trei∫n kæmp/  

  • trại tập trung