Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ lệ tập trung
    Tỷ lệ phần trăm tổng quy mô công nghiệp do một vài hãng lớn trong ngành đó chiếm. Xem STANDARD INDUSTRIAL CLASSÌICATION