Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sinh lực, nghị lực
  she's full of energy
  chị ta đầy sinh lực
  it's a waste of time and energy
  thật là một sự lãng phí thời gian và công sức
  (vật lý học) năng lượng
  electrical energy
  năng lượng điện, điện năng
  nguồn năng lượng, nhiên liệu
  an energy crisis
  cuộc khủng hoảng về nhiên liệu
  energies
  (số nhiều)
  sức lực
  để hết sức lực vào việc hoàn thành một nhiệm vụ

  * Các từ tương tự:
  energy absorber, energy band, energy band structure, energy density, energy density spectrum, energy dispersive spectroscopy (EDS), energy distribution curve, energy gap, Energy intensity