Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính năng động
    (triết học) thuyết động lực