Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

initiative /i'ni∫ətiv/  

 • Danh từ
  sáng kiến
  it is hoped that the government's initiative will bring the strike to an end
  hy vọng rằng sáng kiến của chính phủ sẽ kết thúc cuộc đình công
  the initiative
  (số ít)
  thế chủ động
  hold the initiative
  nắm thế chủ động
  on one's initiative
  chủ động theo ý mình
  in the absence of my commanding officerI acted on my own initiative
  viên sĩ quan chỉ huy của tôi đi vắng, tôi đã chủ động hành động theo ý mình
  take the initiative
  khởi xướng (việc gì)

  * Các từ tương tự:
  initiatively