Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

liveliness /'laivlinis/  

  • Danh từ
    sự như thật (bức tranh…)
    sự linh hoạt, sự năng nổ