Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vivacity /vi'væsəti/  

  • Danh từ
    (cách viết khác vivaciousness /vi'vei∫əsnis/)
    sự hoạt bát, sự sôi nổi