Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ ardor)
    sự hăng hái, sự nhiệt tình