Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đang cháy, cháy bỏng
  a burning house
  ngôi nhà cháy
  a burning thirst
  cơn khát cháy họng
  a burning desire
  khát vọng cháy bỏng
  nóng bỏng
  nạn thất nghiệp là một trong những vấn đề nóng bỏng của thời đại chúng ta

  * Các từ tương tự:
  burningly