Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nóng như thiêu như đốt
  a scorching day
  ngày nóng như thiêu đốt
  Phó từ
  cực kỳ
  scorching hot
  cực kỳ nóng