Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nóng và khô (khí hậu)
  cuồng nhiệt
  a torrid love affair
  một chuyện tình cuồng nhiệt

  * Các từ tương tự:
  torridity, torridness