Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  rất nóng, nóng thật
  it's roasting today!
  hôm nay nóng thật!
  Danh từ
  give somebody (get) a (good, read…) roasting
  rầy la ai (bị rầy la) nghiêm khắc

  * Các từ tương tự:
  roasting-jack