Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ by, with)
  viêm, tấy
  a nose inflamed by an infection
  mũi bị viêm vì nhiễm trùng
  bị khích động mạnh
  inflamed with passion
  bị khích dộng mạnh vì lòng đam mê