Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhiễm khuẩn
  a septic wound
  vết thương nhiễm khuẩn

  * Các từ tương tự:
  septic tank, septicaemia, septicaemic, septicemia, septicemic, septicidal