Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sốt; lên cơn sốt
    bồn chồn kích động
    a fevered imagination
    trí tưởng tượng bồn chồn kích động