Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sốt; do sốt; có sốt kèm theo
  the child's body felt feverish
  thân thể đứa bé bị sốt
  during her illness she had feverish dreams
  trong khi ốm chị ta có những lúc mê sảng do sốt
  bị kích động, bồn chồn
  with feverish haste
  bồn chồn vội vã

  * Các từ tương tự:
  feverishly, feverishness