Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feverishly /'fi:vəri∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] bồn chồn, [một cách] cuống cuồng
    searching feverishly for her missing jewels
    cuống cuồng tìm các đồ nữ trang bị mất