Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frenetic /frə'netik/  

 • (cách viết khác phrenetic)
  cuồng nhiệt, điên cuồng
  frenetic activity
  hoạt động điên cuồng

  * Các từ tương tự:
  frenetically