Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác fervid)
  nồng nhiệt, tha thiết; sôi sục
  fervent love
  tình yêu tha thiết
  a fervent admirer
  người hâm mộ nồng nhiệt
  fervent hatred
  lòng căm thù sôi sục

  * Các từ tương tự:
  fervently