Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị kích thích; đầy hứng khởi
  sexually excited
  bị kích thích về tình dục
  their new record is nothing to get excited about
  kỷ lục cuối của họ chẳng có gì đáng hứng khởi cả

  * Các từ tương tự:
  excitedly