Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm bối rối; làm hồi hộp; làm cuống lên
  đừng có cuống lên!
  Danh từ
  sự bối rối, sự hồi hộp
  in a fluster
  bối rối; hồi hộp

  * Các từ tương tự:
  flusterate, flusteration