Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khó chịu; sự khó ở; điều khó chịu
  anh ta còn khó chịu nhiều ở vết thương
  những điều khó chịu khi đi đường
  nỗi băn khoăn, nỗi lo lắng

  * Các từ tương tự:
  discomfortable