Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconvenience /,iŋkən'vi:njəns/  

 • Danh từ
  sự bất tiện, sự phiền phức
  cause inconvenience to somebody
  gây phiền phức cho ai, làm phiền ai
  Động từ
  gây phiền phức
  các công ty gặp nhiều phiền phức do chậm trễ trong thư tín