Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vexation /vek'sei∫n/  

  • Danh từ
    sự bực mình; sự lo âu
    những lo âu vặt trong cuộc sống