Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discomfortable /dis'kʌmfətəbl/  

  • Tính từ
    thiếu tiện nghi, bất tiện