Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perturbation /,pɜtə:'bei∫n/  

  • Danh từ
    sự xao xuyến; sự lo lắng; mối lo

    * Các từ tương tự:
    perturbational