Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự rối lên
  sự lộn xộn
  sự nhầm lẫn, sự lẫn lộn
  không biết chắc thủ tục đúng phải như thế nào

  * Các từ tương tự:
  confusion reflector, confusional