Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumult /'tju:mʌlt/  /'tu:mʌlt/

 • Danh từ
  sự xôn xao, sự náo động
  the tumult of battle
  sự náo động trong cuộc chiến
  sự ồn ào; tiếng nhao nhao
  his speech threw the House into a tumult [of protest]
  bài nói của ông ta khiến nghị viện nhao nhao phản đối
  sự xáo động, sự bối rối
  her thoughts were in a tumult
  tâm trí bà ta đang rối bời
  when the tumult within him subsided
  khi cơn xáo động trong lòng anh lắng dịu

  * Các từ tương tự:
  tumultuary, tumultuous, tumultuousness