Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    tình trạng lẫn lộn
    there's been an awful mix-up over the dates
    đã có một sự lẫn lộn đáng sợ về ngày tháng