Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (quân sự), (từ lóng) hỗn loạn, loạn xạ
    Danh từ
    (quân sự), (từ lóng) sự hỗn loạn; sự hoang mang tột độ