Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    mishmash of something
    (khẩu ngữ, xấu) mớ hỗn độn; đống tạp nhạp