Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balls-up /'bɔ:lzʌp/  

  • Danh từ
    (Mỹ ball-up)(khẩu ngữ)
    sự lộn xộn, sự sai hỏng
    I made a proper balls-up of that exam
    Tôi thực sự đã hỏng kỳ thi đó