Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hỗn độn, sự lộn lộn
    the burglars left the house in a [state of] chaos
    tụi trộm đã để lại ngôi nhà trong tình trạng lộn xộn