Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pandemonium /,pændi'məʊniəm/  

  • Danh từ
    sự hỗn loạn om sòm
    there was pandemonium when the news was announced
    cảnh hỗn loạn om sòm đã xảy ra khi tin được loan