Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự om sòm náo động
  the meeting ended in [an] uproar
  cuộc họp kết thúc trong một cảnh náo động

  * Các từ tương tự:
  uproarious, uproariously, uproariousness