Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambiguousness /,æm'bigjʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự tối nghĩa
    sự nhập nhằng, sự nước đôi