Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradiction /,kɒntrə'dik∫n/  

 • Danh từ
  sự nói trái lại; sự cãi lại; điều nói trái lại
  she will permit no contradiction
  bà ta sẽ không cho phép cãi lại đâu
  (+ between) sự mâu thuẫn; điều mâu thuẫn
  it's a contradiction to love animals and wear furs
  thật là một điều mâu thuẫn khi vừa yêu thương súc vật vừa mặc đồ lông thú
  a contradiction in terms
  lời chứa hai từ nghĩa mâu thuẫn nhau
  người keo kiệt hào phóng