Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assortment /ə'sɔ:tmənt/  

  • Danh từ
    mớ gồm nhiều thứ khác nhau, mớ đủ thứ
    a wide assortment of gifts to choose from
    một mớ đủ thứ quà để chọn lựa