Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nhạc)
  khúc hổ lốn
  sự hổ lốn; sự hỗn tạp
  the medley of races in Hawaii
  sự hỗn tạp giống người ở Ha-oai