Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nồi đất
    nồi đất đựng nước

    * Các từ tương tự:
    olla podrida