Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hầm, ninh
  món thịt này cần phải hầm trong nhiều tiếng đồng hồ
  (khẩu ngữ) nóng ngột ngạt
  làm ơn mở một cửa sổ, trong này chúng tôi nóng ngột ngạt quá
  let somebody stew
  (khẩu ngữ)
  để mặc xác ai
  stew in one's own juice
  (khẩu ngữ)
  mình làm mình chịu
  Danh từ
  món hầm
  get [oneself] into (be in) a stew [about something]
  lo âu, đứng ngồi không yên
  nó hoàn toàn đứng ngồi không yên về việc thi cử của mình

  * Các từ tương tự:
  stew-pan, stew-pot, steward, stewardess, stewardship, stewed, stewing