Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stew-pan /'stju:pæn/  

  • -pot) /'stju:pɔt/* danh từ
    xoong hầm thịt (nông, có nắp)