Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ smolder)
  cháy âm ỉ
  điếu thuốc cháy âm ỉ trên cái gạt tàn
  (+ with) âm ỉ, nung nấu (tình cảm)
  chị ta ngấm ngầm ghen tuông

  * Các từ tương tự:
  smouldering