Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stewardess /'stjuədis/  

  • Danh từ
    cô làm phòng (trên tàu thuỷ), cô phục vụ (trên máy bay)