Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đắng (trà, vì hãm quá lâu)
    (khẩu ngữ) say rượu