Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goulash /'gu:læ∫/  

  • Danh từ
    món gulat (ragu thịt bò theo kiểu Hungary)