Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oneself /wʌn'self/  

 • Đại từ
  (phản thân)
  tự mình, bản thân mình
  speak of oneself
  nói về bản thân mình
  [all] by oneself
  một mình, cô độc
  một mình, không ai giúp đỡ