Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trộn, sự pha trộn
  vật pha trộn
  the city was a mixture of old and new buildings
  thành phố là cả một mớ pha trộn nhà cũ với mới
  (số ít) (hoá học) hỗn hợp
  air is a mixture, not a compoundof gases
  không khí là một hỗn hợp chứ không phải là một chất khí