Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lather /'lɑ:ðə[r]/  

 • Danh từ
  bọt (xà phòng…)
  mồ hôi bọt (của ngựa)
  sự kích động, sự hồi hộp
  Động từ
  tạo bọt, có bọt
  soap will not lather in sea water
  xà phòng không tạo bọt trong nước biển
  xoa xà phòng
  xoa xà phòng lên cằm trước khi cạo râu
  (cũ, khẩu ngữ) đánh, quật

  * Các từ tương tự:
  lathering, lathery